Reklamačné podmienky

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

 • Reklamovať je možné len službu, ktorá bola zakúpená len od predávajúceho a ktorá je vlastníctvom kupujúceho.
 • V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu je povinný vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 • Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na nasledovné vady:
  • Obsah nezodpovedajúci popisu pri produkte
  • Nefunkčný systém prechodu ku produktu/kurzu
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 • Kontakt pre riešenie a zasielanie reklamácii: infoannacakestudio@gmail.com,+421 907 161 125
 • Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán dozoru podľa miestnej príslušnosť SOI pre Bratislavský kraj – Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.