Článok I.

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom internetovej stránky www.annacakestudio.com je HNAR s.r.o, Kadnárova 8, 83153 Bratislava, IČO: 54177952
  DIČ: 2121629906,
 • IČ DPH:SK2121629906
 • Predávajúcim je HNAR s.r.o, Kadnárova 8, 83153 Bratislava, IČO: 54177952 DIČ: 2121629906, IČ DPH:SK2121629906
 • Dodávateľom služieb ponúkaných v e-shope www.annacakestudio.com je HNAR s.r.o, Kadnárova 8, 83153 Bratislava, IČO: 54177952
  DIČ: 2121629906, IČ DPH:SK2121629906.
 • .  Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služ
 • Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena

 • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Sme platcom DPH.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednané služby.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 • Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 • Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 • Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba na základe zálohovej faktúry – vopred, služba bude prístupná po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
  • Platba kartou online (poskytovateľ Gopay)
 • Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

 

 

Článok V.

Storno kúpnej zmluvy/odstúpenie od zmluvy

 • V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je možné odstúpiť od zmluvy pri predaji digitálnej služby..

 

 

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 • Kupujúci je povinný:
  • zaplatiť za službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • Predávajúci je povinný:
  • dodať zákazníkovi službu v požadovanej kvalite, a v dohodnutej cene,
  • spolu so službou zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k službe ako napríklad faktúru za službu, reklamačný list

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 • Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 • Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 • Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

 

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 • Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu Lighthouse Media Solutions, s. r. o.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 7.2022.
 • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

AUTORSKÉ PRÁVO

Všetky online vzdelávacie programy a kurzy vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Videoškolenia sú určené len na súkromné používanie. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, zdieľanie informácií a obsahu získane počas kurzu, odstránenie ochrannej známky loga sú zakázané.

Trestný zákon v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva.

Trestný zákon pre tento prípad vymedzuje možnosť uložiť sankciu:
◦vo forme trestu odňatia, ktorý v zákonom stanovenom prípade môže byť až na 5 rokov
◦vysoké pokuty
◦prepadnutie majetku

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022.